400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Pehr Arvid Säve

Säves Gotländska samlingar

Föremål 190 av 400:
Handskrift med upptecknade folkminnen från Gotland av Pehr Arvid Säve

Redan tidigare i bloggen har vi nämnt den gotländske kulturhistorikern och konstnären Pehr Arvid Säve ((1811-1887), då som upphovsman till en stor samling avbildningar från Gotland: Pehr Arvid Säves Gotlandsbilder.

Här på universitetsbiblioteket har vi även sex handskrivna volymer i folioformat med hans noterade folkminnen insamlade på Gotland under senare delen av 1800-talen. Dessa volymer utgör en stor lokalhistorisk och etnografisk skatt i text och bild.

Här finns bland annat en mängd nedtecknade sägner och sagor, såsom här noteringar om kämpar och kämpe-jungfrur, det vill säga jättar. Där har Säve nedtecknat att jättarna på Gotland – precis som på fastlandet – troddes ha kastat stenblock mot kyrkor, då de irriterats av kyrkklockornas ringande.

handskrivna rader om kämpar och kämpar-jungfrur av Säves hand

Nedtecknad sägen av Säves hand med kommentarer i marginalen

Där textbeskrivningar inte räcker till har Säve skissat bilder med stor detaljrikedom. Här har han avbildat ett föremål som sannolikt från början varit en schackpjäs och hört till en större uppsättning pjäser, men som kommit på avvägar och hamnat i skomakarskrået i Visbys ägo.

tecknad avbildning av en kung ur ett schackspel, sittande på en tron med krona på huvudet

En schackpjäs enligt notering tillhörig Skomakareämbetet i Visby.

Inventeringar av detta slag är av enormt folkminneshistoriskt värde. Nu finns samtliga sex volymer i digitala kopior, fritt tillgängliga för forskning eller – för den historiskt och etnografiskt intresserade – ren nöjesläsning: Gotländska samlingar

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Pehr Arvid Säves Gotlandsbilder

Föremål 20 av 400
Teckning av Pehr Arvid Säve med motiv från Visby 1864.

Kulturhistorikern och gotlänningen Pehr Arvid Säve (1811-1887) har i ord och bild beskrivit Gotland genom tiderna. På den färglagda teckningen ovan har han avbildat ett pågående arbete på Mellangatan i Visby år 1864, en ögonblicksbild för oss att ta del av idag.

Säve har efterlämnat en stor mängd teckningar och målningar, främst med motiv från Gotland. Avbildningar av fornminnen från inventeringar ingår bland dessa, såsom runstenar och ruiner. En större samling av Säves bilder finns idag på universitetsbiblioteket i Uppsala. Andra bilder finns kvar på Gotland på Gotlands fornsal, ett museum som han själv varit initiativtagare till.

En blyertsteckning nedan visar en vy över Visby sedd från ”M. Herlitz trädgård” daterad 1847. Bilder som dessa dokumenterade hur Visby såg ut vid mitten av 1800-talet.

en teckning föreställande en trädgård i visby där en dam ochtvå små barn befinner sig

Vissa av hans bilder föreställer historiska vyer, såsom akvarellen av Hansgatan i Visby nedan, där han infogat personer i ålderdomlig dräkt för att passa till de byggnader som de omges av – och som till stor del står kvar än idag.

akvarell föreställande Hansgatan i Visby, mellan ålderdomliga hus går ett par klädda i renässansdräkt

En stor mängd digitaliserade teckningar och målningar av Pehr Arvid Säve från samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek finns fritt tillgängliga genom Alvin – portal för kulturarvssamlingar.

Uppsala universitetsbibliotek finns idag i Visby som en del av Almedalsbiblioteket, och vi har där som uppgift att förse forskare och studenter vid Campus Gotland med litteratur och andra resurser. Därför är det något alldeles extra att ha dessa verk i våra samlingar.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek genom Alvin – portal för kulturarvssamlingar